Mikä on Svensson?

Someron evankelisluterilainen seurakunta on saanut Svenssonin tilan Esteri Elomaan testamenttilahjoituksena käytettäväksi seurakuntatyön tarpeisiin. Koska seurakunnalla oli vuosituhannen vaih­teessa resurssipulaa Svenssonin ylläpitämiseen, perustettiin vapaaehtoisten kuntalaisten toimesta Someron seurakun­nan diakoniatyön
kan­natusyhdistys ry.  Yhdistyksen tarkoituk­sena on innostaa diakoniatyön hengessä ihmisiä vapaaeh­tois­työ­hön.

Seurakunta antoi tilan yhdistyksen hallintaan v. 2002. Testamenttivarojen loputtua seurakunta vastaa osittain kiinteistökuluista. Kaupunki on avusta­nut yhdistyksen emännän palkkauskuluissa. Yhdistys on oman va­rainhankintansa turvin huolehtinut kiinteistön kunnosta mm. uusimalla pää­rakennuksen vesikaton v. 2007.
Pihapiiri kunnostettiin näyttäväksi lahjoitusten ja tal­koolaisten avulla v. 2009. Perusteellinen keittiöremontti tehtiin keväällä 2010. Vuonna 2013 rakennettiin esteetön sisäänkäynti ja asiakas-wc. Samalla uusittiin apukeittiön tilat. Näihin korjauksiin saimme EU-tukea 75 %.
Otamme vastaan toimin­tamme tuke­miseksi raha- ja ta­vara- yms. lahjoi­tuksia. Tilinumerot ovat yhteystiedot-sivulla

Teemme yhteistyötä Someron evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa.
Pi­dämme huolta Svensso­nin kiinteistöstä, vuok­raamme tilaa kokouspaikaksi eri yhdistyksille sekä muistotilaisuuksia tai syntymäpäiviä varten.

Yl­läpidämme ruokapal­velua arki­sin ma - la ja jaamme kaupoista saamaamme lei­pää sekä muuta elintarviketta ilmaiseksi sitä tarvitse­ville.

Järjestämme toiminnassamme myös kun­tout­tavia työ­paikkoja.